Tuomiokapituli puoltaa Auran ja Liedon seurakuntaliitosta

0

AURA, LIETO. Tuomiokapituli puoltaa Auran seurakunnan liittämistä osaksi Liedon seurakuntaa ensi vuoden alusta. Tuomiokapituli pitää liitosaloitetta erityisesti toiminnallisesti mutta myös taloudellisesti tarkoituksenmukaisena.

Lausuntonsa perusteluissa tuomiokapituli palauttaa liitoskeskustelun niistä ongelmista keskusteluun, jotka alunperin selvityksen käynnistivät. Tuomiokapituli muistuttaa, että Auran seurakunnan ongelmat ovat olleet vuosia esillä tuomiokapitulissa, ja että tilannetta on arvioitu myös kirkkohallituksen asettamien puuttumiskriteerien valossa.

–Henkilöstön välisiä ristiriitoja sekä erityisesti kirkkoherran ja luottamushenkilöiden keskinäisiä ongelmia on käsitelty tuomiokapitulissa useita kertoja, perusteluissa todetaan ja muistutetaan, että piispa on pitänyt ongelmien vuoksi useamman piispantarkastuksen.

Puuttumiskriteerit täyttyvät Auran seurakunnassa johtamisjärjestelmän puutteen tai toimimattomuuden, henkilöstön työhyvinvoinnin sekä luottamuselinten, henkilöstön ja seurakunnan johdon välisten ristiriitojen osalta. Auran seurakunnan toiminnan laadun todetaan myös erottuvan selkeän negatiivisesti verrokkiseurakunnista. Lisäksi seurakunnan perustehtävän hoitamista vaikeuttaa huono julkisuuskuva ja maine.

–Näihin puuttumiskynnyksen ylittäviin ongelmiin on viimeisen kymmenen vuoden aikana yritetty myös piispan ja tuomiokapitulin sekä eri konsulttien avulla saada parannuksia Auran seurakunnan itsenäisyys säilyttäen, lausunnossa todetaan.

Uuden kirkkoneuvoston aloittamia toimia toimintakulttuurin tervehdyttämiseksi tuomiokapituli ei pidä riittävinä. Tuomiokapituli katsookin, että kirkkovaltuuston vastustuksesta huolimatta Auran seurakunnan nykyinen tilanne on kirkon työn toteutumisen kannalta huono ja seurakuntaliitos parantaisi oleellisesti seurakunnan toimintakykyä.

Puolesta ja vastaan

Tuomiokapituli käynnisti selvityksen Auran seurakunnan edellytyksistä jatkaa itsenäisenä maaliskuussa 2018. Tuolloin Auran kirkkoneuvosto katsoi, ettei taloudellisia edellytyksiä ole, ja päätti pyytää tuomiokapitulia määräämään liitosneuvottelut aloitettavaksi. Seurakunnan antamassa lausunnossa todettiin liitoksella olevan hyviä vaikutuksia henkilöstön jaksamiseen, työn jakamiseen ja palveluiden monipuolistumiseen.

Selvityksen ja Auran seurakunnan antaman lausunnon pohjalta piispa Kalliala teki marraskuussa 2019 tuomiokapitulille aloitteen seurakuntajaon muutoksesta. Selvitysmieheksi määrätty Pertti Ruotsalo esitti, että Auran seurakunta liitetään Liedon seurakuntaan ensi vuoden alusta. Auran kirkkovaltuusto päätyi tiukan äänestyksen jälkeen vastustamaan liitosta. Auran seurakunnan henkilöstö on puoltanut liitosta. Liedon kirkkovaltuusto puolestaan tyytyy liitokseen, jos kirkkohallitus näkee sen välttämättömäksi.

Tuomiokapitulin lausunto lähetetään kirkkohallitukselle, joka tekee asiasta lopullisen päätöksen.