Tarvasjoen koulukeskuksen ja jäähallin välisen alueen kaavasta muistutettiin

0
Tarvasjoen koulukeskuksen ja jäähallin väliselle alueelle valmisteltava kaava pitää sisällään myös Vuorilinnan ja urheilukentän, joiden maastossa on luontoselvityksessä vuonna 2014 tehty liito-oravahavaintoja. Kesän aikana alueella tehdyt puuston harvennushakkuut ulottuvat Tarvashovilta Vuorilinnalle.

LIETO/Tarvasjoki. Tarvasjoen koulukeskuksen ja jäähallin välisen alueen asemakaavaehdotus poiki muutamia muistutuksia. Muun muassa Rantamoisiontien asukkaat esittivät huolensa olemassa oleville kiinteistöille koituvasta rasituksesta, kun Rantamoisiontien varteen lisätään tontteja. Asukkaat myös huomauttivat rantaosuuden sortumavaarasta. Kaavan laatijat vastaavat, ettei kiinteistöille koidu merkittävää rasitusta, sillä tietä ei ole tarkoitus leventää ja suunnitellun kolmen sijasta uusia tontteja kaavoitetaan vain kaksi.

Alueen maanomistajilta tulleissa muistutuksissa vaaditaan poistamaan s-merkintä Nummila-nimiseltä kiinteistöltä ja urheilukentän ympärille merkityistä kaavamerkinnöistä. S-merkintä tarkoittaa, että ympäristö tulee säilyttää. Esimerkiksi metsänhoitotyöt tulevat merkinnän myötä maisematyöluvanvaraiseksi. Kaavan laatijoiden mukaan s-merkintä tulee säilyttää alueella tehtyjen liito-oravahavaintojen vuoksi.

Kaavoitusinsinööri Juha Mäki kertoo, että liito-oravahavainnot on tehty Tarvasjoen kunnan aloittaessa kaavoitustyön ja tehdessä luontoselvityksen vuonna 2014. Uutta selvitystä alueella ei ole tehty. Ely-keskus on omassa muistutuksessaan todennut, että liito-oravatilanne tulisi kaavassa selvittää tarkemmin. Kaavoittaja vastaa tarkentaneensa kaavamerkintöjä liito-oravan osalta.

Mäki kertoo, että kuusi vuotta sitten tehdyn luontoselvityksen mukaan liito-oravien elinpiiri rajautuu Vuorilinnan ympäristöön ja urheilukentän eteläpuolella Salomäentien molemmin puolin. Muistutuksiin laaditussa vastineessa todetaan, että liito-oravahavaintoja on tehty myös urheilukentän pohjoispuolella. Mäki toteaa, että aikanaan myös Tarvasjoen aikeet laajentaa Päivärinteen asuntoaluetta kaatuivat liito-oravahavaintoihin.

Vuorilinnan, Tarvashovin ja jäähallin väliseltä alueelta on kesän aikana harvennettu puustoa. Harvennetulle alueelle ei ole kaavailtu s-merkintää. S-merkityt alueet ovat Vuorilinnan ja urheilukentän sekä Hämeen Härkätien välissä ja urheilukentän ympärillä.

Sekä Ely-keskus että Varsinais-Suomen alueellinen vastuumuseo ovat muistutuksissaan kehottaneet pohtimaan puistomuuntamoiden sijoittelua kaava-alueella uudelleen. Kaavoittaja toteaa muuntamoiden olevan jo rakennettuja, joten niiden paikkoja ei ole syytä muuttaa. Muistutuksia tuli myös joidenkin rakennusten kaavamerkinnöistä.