Lietehuoltoa suunnitellaan yhteistyössä

0
Auran Pikku-Lahdontien varrella sijaitseva entinen jätevedenpuhdistamo saatetaan ottaa uudelleen käyttöön. Lounais-Suomen Jätehuolto selvittää, soveltuuko puhdistamo lietteiden vastaanottopaikaksi.

AURA, PÖYTYÄ, MARTTILA, LIETO. Lounais-Suomen Jätehuolto on ryhtynyt yhteistyössä osakaskuntien, Ely-keskuksen, jätehuoltolautakunnan ja konsulttipalveluja tarjoavan Swecon kanssa suunnittelemaan saostus- ja umpisäiliölietteiden vastaanotto- ja käsittelyverkostoa. Suunnittelulla varaudutaan asumisesta syntyvien lietteiden kuljetuksen siirtymiseen kuntien kilpailuttamaksi toiminnaksi.

Suunnittelutyöryhmässä on edustajat kunnista, joissa on tällä hetkellä lietteiden vastaanottoa ja käsittelyä, eli Kemiönsaaresta, Paraisilta, Pöytyältä, Salosta ja Turusta. Lisäksi mukana on edustus Aurasta, joka on yksi mahdollisista tulevista vastaanottopaikoista. Koko LSJH:n toimialueen saostus- ja umpisäiliölietteet aiotaan jatkossa vastaanottaa ja käsitellä keskitetysti muutamassa paikassa.

–Työn edetessä selviää, onko ajatus kaikilta osin toteutuskelpoinen. Keräyksessä käytettäisiin soveltuvin osin kuivaavaa kuljetuskalustoa, tiedotteessa todetaan.

Suunnittelutyön tekee haastavaksi se, ettei kenelläkään ole tarkkaa tietoa alueella syntyvän saostus- ja umpisäiliölietteen määrästä. Osakaskuntia LSJH:lla on 17, ja nykyisin käsittelyyn vastaanotetaan vuosittain reilu 70 000 kuutiota lietettä. Kemiönsaaresta saatujen kokemusten perusteella käsittelyyn toimitetun lietteen määrä kasvaa, kun lietesäiliöiden tyhjennys siirtyy kuntien kilpailuttamaksi. Todellisen määrän onkin arvioitu olevan 100 000–150 000 kuutiota vuodessa.

Puhdistamojen kapasiteetti haasteena

Useimmissa nykyisissä lietteiden vastaanotto- ja käsittelypaikoissa ei tiedotteen mukaan pystytä käsittelemään juurikaan nykyistä enempää viemäriverkoston ulkopuolisia lietteitä. Puhdistamoissa on myös saneeraus- ja lisäinvestointitarpeita. Näin on esimerkiksi Kyrön jätevedenpuhdistamolla, joka Pöytyän teknisen johtajan Tarmo Rantasen mukaan vaatisi mittavat investoinnit, jotta se voisi vastaanottaa lietteitä nykyistä enemmän. Kyrön puhdistamoa ei alustavassa suunnitelmassa olekaan esitetty vastaanottopaikaksi.

Alustavan suunnitelman mukaan lietteiden vastaanottopaikat sijaitsisivat Turussa, Salossa, Paraisilla ja Kemiönsaaressa sekä Aurassa entisellä jätevedenpuhdistamolla.

Auran jätevedenpuhdistamo on ollut viimeiset viisi vuotta pois käytöstä. Auran tekninen johtaja Kari Tuohi arvioi, että puhdistamon käyttöönotto vaatisi muutostöitä. Hän toteaa LSJH:n selvittävän puhdistamon soveltuvuuden vastaanottopaikaksi.

Työryhmän työn on määrä valmistua kesään mennessä, minkä jälkeen suunnitelma esitellään osakaskunnille. Tavoitteena on, että mahdolliset tarvittavat investoinnit toteutetaan kiireellisyysjärjestyksessä vaiheittain vuoden 2026 loppuun mennessä, jolloin kuljetusten on viimeistään tarkoitus siirtyä kuntien kilpailuttamaksi. Vaihtoehdot lietteen käsittelyyn kartoitetaan työn myöhemmässä vaiheessa.

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan tekemä päätös lietekuljetusten siirtymisestä kuntien järjestämäksi ei vielä ole lainvoimainen.