Paikallisjunaliikenne herättää kiinnostusta – Kaksi kolmasosaa vastaajista käyttäisi lähijunia, jos niitä olisi

0

VARSINAIS-SUOMI. Paikallisjunaliikenne kiinnostaa varsinaissuomalaisia. Valonian ja Varsinais-Suomen liiton viime marraskuussa toteuttamassa liikenneympäristökyselyssä selvisi, että kaksi kolmasosaa vastaajista olisi kiinnostunut käyttämään junayhteyksiä, jos paikallisjunaliikenne käynnistettäisiin.

Lähijunayhteyksistä Salo–Turku-väli kiinnosti vastaajia eniten ja Uusikaupunki–Turku toiseksi eniten. Kolmanneksi kiinnostavin oli Loimaa–Turku-väli ja neljäs Raisio–Naantali. Lukemia selittää osaltaan kyselyyn vastanneiden kotipaikkakunnat: kyselyyn vastasi kaikkiaan 3194 henkilöä, joista 288 oli Loimaan seutukunnasta.

Raideliikenteen kehittäminen on yksi lähivuosien keskeisistä painopisteistä Varsinais-Suomen liikennejärjestelmätyössä. Kyselyssä 55 prosenttia vastaajista koki paikallisjunaliikenteen käynnistämisen tärkeäksi tai melko tärkeäksi. Varsinais-Suomen liitto julkaisi viime vuonna selvityksen, jossa on tutkittu potentiaalisten paikallisjunan asemapaikkojen kehittämistä. Kyselyn vastaajista 60 prosenttia käyttäisi oman arvionsa mukaan selvityksessä mainittuja junayhteyksiä.

–On hienoa, että maakunnan asukkailla on kiinnostusta paikallisjunaliikenteeseen. Raideliikenne luo kestävän pohjan vähäpäästöiselle, kilpailukykyiselle ja vetovoimaiselle liikennejärjestelmälle, jota maakunnassamme tavoitellaan. Kauko- ja paikallisjunaliikenne yhdessä muun toimivan joukkoliikenteen kanssa lisäisivät Varsinais-Suomen saavutettavuutta ja houkuttelevuutta niin asukkaiden kuin yritystenkin näkökulmasta, kuvailee erikoissuunnittelija Salla Murmann Varsinais-Suomen liitosta Valonian tiedotteessa.

Valonian ja Varsinais-Suomen liiton viime syksynä toteuttaman kyselyn tuloksista ilmenee, että varsinaissuomalaisten liikkumistottumuksissa on eroja Turun ydinkaupunkiseudun ja muun maakunnan välillä, mutta joukkoliikenteen kehittämiselle on laajasti kysyntää koko maakunnan alueella.

Valonian ja Varsinais-Suomen liiton marraskuussa 2021 toteuttamalla liikenneympäristökyselyllä selvitettiin yli 15-vuotiaiden varsinaissuomalaisten näkemyksiä liikennejärjestelmätyön tavoitteista ja erilaisista toimenpiteistä, kuten paikallisjunaliikenteen edistämisestä. Kerättyä tietoa hyödynnetään maakunnan liikennesuunnittelussa, poliittisen päätöksenteon tukena ja liikennehankkeiden priorisoinnissa. Vastauksia kyselyyn saatiin kaikista maakunnan kunnista, yhteensä yli 3000 kappaletta.

”Henkilöautolle ei ole realistista vaihtoehtoa”

Reilusti yli puolet kyselyyn vastanneista kulkee henkilöautolla päivittäin tai lähes päivittäin. Varsinkin Turun ydinkaupunkiseudun ulkopuolella asuvat kokevat, ettei henkilöauton käytölle ole tarjolla realistista vaihtoehtoa. Autoilun suosiota saattaa selittää myös se, että kolmeksi tärkeimmäksi kulkutapaan vaikuttavaksi tekijäksi nousivat nopeus, helppous ja riippumattomuus. Maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tärkeimpinä tavoitteina vastaajat pitivät liikenneonnettomuuksien vähentämistä, tieverkon hyvää kuntoa ja hoitotasoa sekä arjen tarpeita palvelevaa joukkoliikennettä.

–On tärkeää kehittää autoilulle varteenotettavia vaihtoehtoja autojen vähäpäästöisempien polttoaineiden käytön edistämisen ohella. Harvaan asutuilla alueilla tämä voi tarkoittaa tulevaisuudessa kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamisen lisäksi esimerkiksi kutsuohjattua julkista liikennettä. Myös etätyön yleistyminen entisestään auttaisi liikenteen päästötavoitteiden saavuttamisessa, kertoo Valonian kestävän liikkumisen asiantuntija Marja Tommola.