Kokemukset Verhonkulman tuulivoimapuistosta enimmäkseen positiiviset

0

MARTTILA. Marttilassa toteutetun tuulivoimakyselyn perusteella valtaosa marttilalaisista on tyytyväisiä Verhonkulman tuulivoimapuistoon. Kyselyyn vastanneista 71 prosenttia pitää tuulivoimapuistoa kunnan kannalta hyvänä asiana, vastanneista 19 prosenttia puolestaan huonona asiana. Tuulivoimapuiston tuomat verotulot koetaan kunnan kannalta merkittävänä asiana.

Kyselyyn vastasi yhteensä 80 marttilalaista tai tuulivoimapuiston vaikutusalueella naapurikunnassa asuvaa henkilöä. Kyselyyn vastanneista 15 eli 18,7 prosenttia asuu kolmen kilometrin säteellä tuulivoimapuistosta.

Kyselyssä tiedusteltiin muun muassa ennakkosuhtautumista tuulivoimapuistoon ja ennakko-odotusten toteutumisesta. Vastaajista 47 prosenttia kertoi pitäneensä tuulivoiman rakentamista etukäteen hyvänä asiana, 13 prosenttia kertoi toivoneensa, ettei tuulivoimapuisto toteudu.

Tuulivoimapuiston toteutuminen ei muuttanut asenteita merkittävästi. Hieman yli puolet vastaajista, 55 prosenttia, kokee, ettei tuulivoimapuistosta ole ollut haittaa. Vastaajista 12, eli 15 prosenttia, kertoo tuulivoimaloista olleen merkittävästi enemmän haittaa kuin etukäteen oli ajatellut. Vain muutama vastanneista koki, että rakennustyöt aiheuttivat merkittävää haittaa.

Vastaajista 75 prosenttia kertoo, ettei tuulivoimapuisto vaikuta heidän arkeensa mitenkään. Merkittäviä vaikutuksia on kyselyn mukaan aiheutunut seitsemälle ja vähäisiä vaikutuksia 13 vastaajalle.

Jatkokysymyksiin tuulivoimapuiston vaikutuksista vastasi 15–18 vastaajaa. He kokivat tuulivoimaloiden aiheuttaman äänen hieman haitallisemmaksi kuin välkevaikutukset. Haitallisimpana pidettiin tuulivoimaloiden maisemavaikutuksia. Haittavaikutuksia koskeviin kysymyksiin vastanneista 75 prosenttia kertoo vaikutusten olevan satunnaisia.