Oripään tekninen lautakunta määräsi lentokerholle jakeluasemaa koskevan uhkasakon

0
Auranmaan Viikkolehden arkistokuva polttoaineiden jakeluasemasta Oripään lentokentällä.

ORIPÄÄ. Tekninen lautakunta asetti Turun Lentokerholle 10 000 euron uhkasakon, jotta se toteuttaisi aiemmin annetut määräykset. Ne velvoittavat lentokerhoa hakemaan Oripään pienlentokentän ympäristölupaan muutosta siten, että lupaan sisällytetään polttoaineiden jakeluasematoiminta. Ensimmäinen takaraja muutoksen hakemiselle oli 31.12.21 ja toiseksi takarajaksi oli asetettu 31.5.22.

Vaihtoehtoisesti lentokerho voi hakea erillistä ympäristölupaa jakeluasematoiminnalle, jolloin nykyinen lentokentän ympäristölupa jää voimaan. Kolmantena vaihtoehtona on ilmoitus jakeluasematoiminnan lopettamisesta, jonka yhteydessä lentokerhon tulee esittää suunnitelma asemarakenteiden poistamisesta.

Mahdollisessa ympäristölupahakemuksessaan lentokerhon on esitettävä lainsäädännön ja standardin SFS 3352 mukaiset tekniset vaatimukset täyttävä suunnitelma nykyisen jakeluaseman kunnostamisesta sekä muut ympäristönsuojelulainsäädännön edellyttämät liitteet.

Perustelu vaatimuksille on, ettei Oripään pienlentokentällä ole jakeluasematoiminnalle myönnettyä ympäristölupaa. Ympäristönsuojelulain perusteella pohjavesialueella sijaitsevalla jakeluasemalla tulee olla ympäristölupa.

Lentokerhon edustaja on todennut ympäristöpäällikkö Jukka Rekolle, ettei Turun Lentokerho ole missään vaiheessa halunnut jättää asiaa hoitamatta. Kerhon jäsenistöllä ei ole riittävää asiantuntemusta jakeluaseman suunnitteluun ja siksi kerho on joutunut turvautumaan ulkopuoliseen apuun huonolla menestyksellä. Ympäristöpäällikkö on tämän jälkeen antanut kerhon edustajalle kahden jakeluasema-asioissa päteväksi todetun suunnittelijan yhteystiedot.

Uhkasakko voidaan tuomita maksettavaksi, jos lentokerho ei ole täyttänyt sille asetettuja määräyksiä 30.11.22 mennessä.