Huoli Tarvasjoen Juvanrahkan ja vesistöjen puolesta kasvaa

0
Totaalipurku Oy on mara-menettelyllä toimittanut Juvanrahkalle betonijätettä, jonka Ely-keskus on jälkikäteen kehottanut poistamaan. Yritys ei ole kehotusta noudattanut vaan pyrkii laajentamaan toimintaansa hakemalla ympäristö- ja poikkeamislupaa kierrätysaseman perustamiseen. Arto Tikka ja Kimmo Raininko hämmästelevät, miten hakemuksia voidaan käsitellä, kun asiassa on rikostutkinta kesken.

LIETO/Tarvasjoki. Huoli Totaalipurku Oy:n aikeista perustaa Tarvasjoen Juvanrahkalle rakennusten purkujätteiden käsittelyyn keskittynyt kierrätysasema kasvaa. Liedon kaupungin varavaltuutetut Kimmo Raininko (kesk.) ja Arto Tikka (kesk.) kertovat saaneensa kuntalaisilta useita huolestuneita yhteydenottoja.

–Kuntalaiset eivät vastusta betonin kierrätystä, mutta paikka on täysin väärä, Raininko painottaa.

–Asiasta on meneillään poliisitutkinta ympäristörikoksesta, joka olisi ensimmäisenä selvitettävä ennen kuin on edes mahdollista hakea kaavamuutosta ja ympäristölupaa, hän lisää.

TOTAALIPURKU Oy:n Juvanrahkalta omistama kiinteistö oli luonnontilassa, kunnes yritys kaatoi puuston ja ryhtyi vuoden 2 021 aikana toimittamaan alueelle betonijätettä. Yritys sai Varsinais-Suomen Ely-keskukselta hyväksynnän mara-asetuksen mukaiselle betonijätteen varastoinnille. Asetuksen mukaan jäte ei kuitenkaan saisi olla pitkänkään ajan kuluessa tekemisissä pinta- ja pohjavesien kanssa.

–Jätteet, mitkä sisälsivät betonia, tiiltä, betonirautaa, sähköjohtoja ja piirikortteja on kuopattu mara-luvalla suohon jopa yli kolmen metrin paksuudelta kaivamalla mustat turpeet sivuun, Raininko murehtii.

Ely heräsi tekemäänsä virheeseen kuntalaisten yhteydenottojen jälkeen. Todettuaan paikan olevan suota Ely-keskus kehotti Totaalipurkua poistamaan jätemateriaalit. Jätteet lepäävät edelleen Juvanrahkalla ja niiden poistamisen sijaan Totaalipurku kaavailee tuovansa alueelle lisää purkujätteitä, mukaan lukien asbestia.

–Kuntalaiset ihmettelevät suuresti Ely:n toimintaa, etteivät ymmärtäneet alueen olevan suota, Raininko sanoo.

Kuntalaisten suurin huolenaihe on suon pohja- ja pintavesien mahdollinen pilaantuminen. Turpeen nosto vaati pumppaamoja, saostusaltaita ja valvontaa. Ympäristölupahakemuksessaan Totaalipurku kertoo aikovansa ohjata alueella syntyvät hulevedet viivytysaltaan kautta ojiin.

JUVANRAHKALTA lähtevät ojat laskevat Rainingon ja Tikan mukaan Paimionjokeen Liedon ja Marttilan rajalla. Noin seitsemän kilometriä laskuojan alapuolella Killalassa on Turun varavedenottamo.

–Jos alueella olevia ojia ei enää raivata, pohjavedet tulevat nousemaan, Raininko ja Tikka huomauttavat ja toteavat tämän entisestään hankaloittavan betonijätteiden pitämistä erillään pohjavesistä.

–Vaikka alueella on harjoitettu turpeen nostoa, toiminnot eivät aiemmin ole levittäneet ympäristömyrkkyjä, Raininko lisää.

Hän muistuttaa, että Paimionjoen varren viljelijät Somerolta Paimionlahteen ovat ympäristötuissa sitoutuneet alentamaan fosforin ja typen käyttöä pelloillaan sekä perustamaan suojakaistoja.

–Näitä asioita valvoo Ely, Raininko sanoo ja kertoo kuntalaisten ihmettelevän, miksi samaan aikaan jokin yritys saisi toiminnallaan vaarantaa vedenlaadun.

Raininkoon ja Tikkaan yhteyttä ottaneet kuntalaiset kantavat huolta myös suunnitellun kierrätysaseman liikenteellisistä vaikutuksista. Suunnitelmien mukainen toiminta lisäisi rekkaliikennettä massiivisesti ja kuntalaisia epäilyttää Juvanrahkalle johtavan tien kantokyky. Liikenteen lisääntymisen pelätään aiheuttavan vaaratilanteita kymppitielle.

JUVANRAHKA tai Juvan Rahkasuo, jolla nimellä alue myös tunnetaan, on aikanaan ollut Tarvasjoen laajimman metsäalueen, Juvan–Alikulman metsämaan sydän. Suon pituus on ollut 3 kilometriä ja leveys 400–800 metriä.

Alueella aloitettiin turpeen nosto kotivaraksi 1970-luvulla lapiohommina. Koneellinen turpeen nosto käynnistyi 1980-luvulla ja jatkui vuoteen 2018. Turvetuotannon päätyttyä valtionyhtiö Vapo, nykyisin Neova Oy myi valtaosan alueista. Neovalle jäi pieni alue, jolla harjoitetaan haketusta. Myytyjä alueita päätyi purkuyrityksille, mikä on kuntalaisissa herättänyt kummastusta.

–Samaan aikaan, kun puhutaan turvesoiden ennallistamisesta, valtionyhtiö myy turvesoita purkuyhtiöille. Purkuyritysten ensisijainen intressi tuskin on ennallistaminen, kuntalaiset ovat kummastelleet.


FAKTA

Totaalipurku Oy on valittanut Vaasan hallinto-oikeuteen Ely-keskuksen määräyksestä poistaa jätteet Juvanrahkalta uhkasakon nojalla. Vastaavien asioiden keskimääräinen käsittelyaika on hallinto-oikeudessa noin 1,5–2 vuotta.

Lounais-Suomen poliisin esitutkinta mahdollisesta ympäristörikoksesta on lähes valmis ja tavoitteena on saada asia syyteharkintaan lokakuun aikana. Epäiltyihin syyllisiin poliisi ei ota kantaa.

Totaalipurku Oy on hakenut Etelä-Suomen Aluehallintovirastolta ympäristölupaa kierrätysaseman perustamiseen. Kierrätysasemalla on tarkoitus vastaanottaa ja käsitellä rakennus- ja purkutoiminnan jätteitä vuodessa enintään 68 090 tonnia, mikä tarkoittaa noin 1 700 rekallista.

Muistutuksia ympäristölupahakemuksesta voi jättää Avi:lle 30.10.2 022 asti. Avi:ssa vastaavien lupien käsittelyaika on noin 10 kuukautta.

Totaalipurku Oy on hakenut Liedon kunnalta poikkeamislupaa yleiskaavasta kiertotaloustoiminnan harjoittamiseen. Yleiskaavassa alue on määritelty maanottoalueeksi. Muistutusten jättöaika päättyi 10.10.2022.


Maankäyttöpäällikkö päättää poikkeamisluvasta

Liedon kaupungin hallintosäännön mukaan poikkeamislupapäätökset tehdään viranhaltijapäätöksinä. Totaalipurku Oy:n poikkeamislupahakemuksen osalta päätöksen tekee aikanaan maankäyttöpäällikkö Jani Kreula .

Kreula ei vielä osaa arvioida aikataulua. Hän toteaa poikkeamisluvan vaikeasti päätettäväksi asiaksi, joka pitää tutkia tarkkaan ennen päätöksentekoa. Päätöksenteon tueksi on muun muassa pyydetty lausunto Ely-keskukselta. Asiaan liittyy myös Avi:ssa vireillä oleva ympäristölupahakemus, josta Liedon kaupunkikin antaa lausunnon.

Lausunnon antamiseen on pyydetty ja saatu lisäaikaa marraskuun loppuun. Lisäaika on Kreulan mukaan tarpeen, jotta ympäristönsuojelun ja kaavoituksen viranhaltijat sekä kaupunginhallitus ennättävät perehtyä asiaan. Lausunnon antaa kaupunginhallitus.