Kosken ikäihmiset tyytyväisiä elämäänsä ja palveluihin

0
Kosken vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtaja Taisto Lehti sanoo kyselyn osoittavan, että yli 65 -vuotiaat koskelaiset ovat tyytyväisiä asuinpaikkaansa. Kuva: Asko Virtanen

KOSKI. Kosken ikäihmiset ovat pääosin tyytyväisiä kotikuntaansa ja sen palveluihin. Tämä selviää kunnan hyvinvointipalveluiden teettämästä kyselystä.

Kaikille yli 65–vuotiaille koskelaisille lähetettyyn kyselyyn oli mahdollista vastata joko kotiin postitetulla lomakkeella tai sähköisesti. Kyselyn sai noin 700 henkeä, joista 229 eli kolmannes vastasi kyselyyn. Hyvinvointikoordinaattori Katri Honkala on tyytyväinen kyselyn vastausprosenttiin.

–Oli todella tärkeää teettää kysely nyt ennen hyvinvointialueelle siirtymistä, jotta meillä on selkeä kuva ikäihmisten hyvinvoinnista ja palveluiden kehittämistarpeista, Honkala sanoo.

Kaveria kaivataan

Lähes kaikkien vastanneiden mielestä Koskella on mielekästä elää ja asua. Liikuntapalveluista kysyttäessä esiin nousi se, että moni ikäihminen toivoisi liikuttajakaveria.

Honkala lupaa selvittää mahdollisuutta tehdä yhteistyötä paikallisten yhdistysten kanssa harrastekaveri-palvelun kehittämiseksi.

–Uusi erityisliikuntakortti on tulossa ensi vuonna, joka toivottavasti helpottaa vähän tai ei lainkaan liikkuvien tavoittamisessa, toivoo Honkala.

Vastaajista 128 on osallistunut kunnan tai jonkun muun tahon järjestämään ryhmään tai kerhoon. Kunnan tai jonkun muun toimijan liikuntapalveluita oli käyttänyt hieman vajaa puolet vastaajista eli 111 henkeä.

Kysyttäessä, millaista liikuntatarjontaa kaivataan lisää, eniten toivottiin ulkoliikuntaa (37 vastaajaa), yhteisiä uimaretkiä lähialueille (26 vastaajaa) sekä tuolijumppaa ja tanssia (24 vastaajaa).

Enemmistö vastaajista (119 vastaajaa) oli myös osallistunut johonkin kunnan tai jonkin muun toimijan järjestämään kulttuuritapahtumaan. Kysyttäessä, millaisiin tapahtumiin tai konsertteihin vastaajat mieluiten osallistuisivat, eniten kannatusta sai teatteri (99 vastausta).

Ylivoimainen enemmistö (188 vastaajaa) koki arkensa olevan riittävän aktiivista ja oli arkeensa tyytyväinen.

Koski koetaan turvalliseksi

Vain 53 vastaajaa koki koronaan liittyvien rajoitusten heikentäneen hyvinvointia, sosiaalisia kontakteja tai taloutta. Vain 24 vastaajaa kertoi kokevansa olonsa turvattomaksi tai yksinäiseksi. Yhtä lukuun ottamatta kaikki vastaajat kokivat, että Koski on turvallinen paikka asua. Suurin osa (149 vastaajaa) selviytyi arjesta ilma ulkopuolista apua.

Valtaosalla vastaajista oli käytössään jokin digilaite. Suurin osa (141 vastaajaa) koki tulevansa toimeen laitteen kanssa ilman opastusta. Eniten vastaajat käyttivät pankkipalveluita ja Kanta-palvelua.

Ne, jotka eivät käyttäneet digilaitteita, kertoivat syyksi yleisimmin ettei siihen ole halua tai osaamista.

Digitaitojen kohentamiseen on Koskella tartuttu syksyllä alkaneella Digitaitoja ikääntyneille -hankkeella. Hankkeessa tarjotaan digiopastusta ikääntyneille ja järjestetään digikahviloita eri teemoista.

Tarjontaa on

Kosken vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtaja Taisto Lehti pitää kyselyn tuloksia kattavina. Kolmannes kyselyn saaneista vastasi, mikä on hyvä tulos.

–Tuloksistakin näkee sen, että Koskella on paljon kaikenlaista tarjontaa. Halutessaan esimerkiksi jumppaan pääsee 4–5 kertaa viikossa. Ensi keväänä on vielä tulossa matalan kynnyksen liikuntakortti, jolla ikäihmiset pääsevät ainakin kunnan liikuntatapahtumiin veloituksetta.

Haasteena ei olekaan se, etteikö tarjontaa olisi, vaan se että osa ikäihmisistä ei hyödynnä tarjontaa.

–Pitäisi miettiä, miten ne ihmiset saadaan liikkeelle, jotka eivät nyt liiku.

Lehti muistuttaa, että myös ikäihmisten tavat liikkua eroavat paljon. Yksi käy mielellään ohjatuissa tapahtumissa, toinen suosii yksin liikkumista.

Myös tekniikan kehityksellä on vaikutusta liikuntatottumuksiin.

–Olen huomannut, että sähköpyöriä näkyy nykyään nykyään paljon ja moni sellainen, jonka ei olisi kuvitellut pyörän selkään nousevan, sähköpyöräilee aktiivisesti. Senkin olen huomannut, että moni pariskunta on ostanut sähköpyörät ja liikkuu nyt yhdessä.