Lieto ei puolla kierrätysaseman perustamista Juvanrahkalle

0

LIETO/Tarvasjoki. Liedon kaupunginhallitus on ottanut kielteisen kannan Totaalipurku Oy:n ympäristölupahakemukseen. Kaupunginhallitus lausuu aluehallintovirastolle, ettei se puolla hakijalle ympäristöluvan myöntämistä jätteen käsittelyyn ja betonimurskeen hyödyntämiseen Tarvasjoen Juvanrahkalla. Kaupunginhallitus ei myöskään puolla toiminnan aloittamislupaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Kaupunginjohtaja Mika Ingin esitys oli, että kaupunginhallitus merkitsisi tiedokseen ympäristönsuojelu-, kaavoitus- ja terveydensuojeluviranomaisten lausunnot, mutta ei antaisi asiassa erillistä Liedon kaupungin lausuntoa. Viranomaislausunnoissa ei suoraan vastusteta kierrätysaseman perustamista, vaan lähinnä tuodaan esiin ympäristölupahakemuksen puutteita.

Ympäristöterveyspalvelujen toimialajohtaja Johanna Mäkisen , kaavoituspäällikkö Juha Mäen ja ympäristöpäällikkö Päivi Paavilaisen mukaan muun muassa melu- ja pölykuormituksen kokonaisrasituksen arviointi on puutteellista. Paavilainen myös toivoo tarkennuksia rakentamisen aikarajoihin ja jätteen maksimivarastointiaikoihin sekä siihen, mistä jätteet ovat peräisin, missä työkoneiden tankkaus tapahtuu ja miten paljon betonijätettä sijoitetaan kenttärakenteisiin. Lisäksi hän toteaa, että toiminnan epätarkkuudet ovat mahdollisia, jos alueelle ei tuoda vaakaa. Tämä hankaloittaa hänen mukaansa valvontaa.

JOS hankkeelle myönnetään ympäristölupa, tulisi Paavilaisen ja Mäkisen mukaan harkita, tarvitaanko kenttärakenteessa käytettävän purkubetonin alle suojausrakenteita pohjaveden pilaantumisen estämiseksi. Myös Mäki lausuu, että kenttä tulee rakentaa siten, että mitään haittoja vesistöön sekä pohjaveteen ei pääse syntymään. Alueen suojaksi rakennettavat vallit tulisi Paavilaisen ja Mäen mukaan rakentaa siten, että ne voisi metsittää. Toiminnan vaikutuksia Paimionjoen vedenlaatuun tulisi viranomaislausuntojen mukaan tarkastella riittävän usein.

Sille Paavilainen ja Mäkinen eivät näe perusteita, että toiminnan aloittamiselle myönnettäisiin lupa muutoksenhausta huolimatta.

–Vaikka suon luontoarvot ovat heikentyneet, muuttaisi laajempi kaivaminen ja betonitäyttö alueen luonnetta tavalla, joka voisi tehdä mahdollisen muutoksenhaun hyödyttömäksi, Paavilainen toteaa.

ESITYKSEN kaupunginhallituksen omasta lausunnosta teki Juha Marjomaa (kesk.) Minna Hallanheimon kannattamana (kesk.). Marjomaan esittämä lausunto hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallituksen lausunnossa muistutetaan toiminnan sijoittuvan Paimionjoen valuma-alueelle, jolla sijaitsee elintarviketuotantoa harjoittavia yrityksiä ja talousvesikaivoja. Lausunnossa todetaan, että mahdollisen kierrätysaseman aiheuttamaa ympäristökuormitusta Paimionjoelle ei voida pois sulkea eikä vähätellä.