Auranmaan päiväkoteja mukana lasten liikuntatutkimuksessa

0
Metsälauhan päiväkotia käyvät Rasmus Ääri ja Adaline Rautajuuri näyttävät mallia, minkälaisia tehtäviä liikuntatutkimus sisältää.

AURANMAA. Auranmaan alueen päiväkoteja on mukana kansainvälisessä lasten liikunta- ja hyvinvointitutkimuksessa. SUNRISE Finland -tutkimuksessa selvitetään, kuinka suuri osa suomalaisista päiväkoti-ikäisistä lapsista liikkuu, käyttää digitaalista mediaa ja nukkuu Maailman terveysjärjestö WHO:n suositusten mukaisesti. Lisäksi selvitetään, millaiset ovat lasten motoriset ja kognitiiviset taidot, ja miten suomalaiset lapset vertautuvat lapsiin muualla maailmassa.

SUNRISE-tutkimuksessa on mukana yli 50 maata ympäri maailman ja tutkimuksen kohteena ovat 3–4-vuotiaat.

–Varhaisvuodet, vuodet 0–5, ovat kriittistä aikaa fyysisten, motoristen ja kognitiivisten taitojen kehittymisen kannalta, tutkijatohtori ja projektinvetäjä Elina Engberg toteaa.

Engbergin mukaan tämä ajanjakso tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa lapsen kehitykseen ja käyttäytymiseen, ja sitä kautta myös myöhempään terveyteen ja hyvinvointiin.

–Varhaisvuosien terveyskäyttäytymisestä ja siihen liittyvistä tekijöistä tiedetään kuitenkin yllättävän vähän, joten niiden tutkiminen on tärkeää, Engberg sanoo ja toivoo, että mahdollisimman moni päiväkodin kautta kutsun tutkimukseen saanut ilmoittautuisi mukaan.

Engberg toteaa tutkimustiedon ohjaavan yhteiskunnallisia toimenpiteitä, joilla voidaan edesauttaa terveellisten elintapojen ja sitä kautta terveellisen kasvun mahdollistamista tasavertaisesti kaikille lapsille.

–Lapsena omaksutut elintavat säilyvät usein nuoruuteen ja aikuisuuteen asti, joten varhaisvuosien liikkumiskäyttäytymisen tutkiminen on tärkeää koko väestön terveyden edistämisen kannalta.

SUOMESSA on aiemmin PIILO-hankkeessa tutkittu 4–6-vuotiaiden lasten liikkumista, mutta SUNRISE-tutkimusta vastaavaa maailmanlaajuista tutkimusta ei Engbergin mukaan ole aiemmin tehty. Mukana SUNRISE-tutkimuksessa ovat myös lasten vanhemmat, joiden sosioekonomisen aseman ja hyvinvoinnin yhteyttä lasten liikkumiskäyttäytymiseen tutkitaan.

Tutkimuksessa selvitetään niin ikään, mitkä lapseen itseensä, perheeseen, päiväkodin ympäristöön, asuinympäristöön ja laajemmin koko yhteiskuntaan liittyvät tekijät ovat yhteydessä lasten liikkumiseen, paikallaanoloon ja nukkumiseen. Eroaako liikkumiskäyttäytyminen esimerkiksi kaupungissa ja maaseudulla asuvien lasten välillä? Tai miten lapsen asuinpaikan ja päiväkodin läheinen luonto ja rakennettua ympäristö ovat yhteydessä liikkumiskäyttäytymiseen?

Suomessa tutkimukseen osallistuu yhteensä 1 000 lasta ja heidän huoltajaansa Helsingin, Turun, Kuopion ja Oulun kaupungeista sekä näiden kaupunkien läheisistä maaseutukunnista. Auranmaalta mukana on päiväkoteja Pöytyältä, Marttilasta ja Koskelta. Auranmaan päiväkodeissa tutkimus toteutetaan helmi–maaliskuun aikana.

TUTKIMUKSEEN osallistuvat lapset tekevät päiväkodissa erilaisia motorisia taitoja mittaavia leikinomaisia tehtäviä. Lisäksi lapset pelaavat tablettitietokoneella kahta peliä, jotka mittaavat kognitiivisia taitoja.

Lasten liikkumista, paikallaanoloa ja nukkumista mitataan liikemittareilla, joita lapset pitävät vyötäröllä ja ranteessa viikon ajan. Mittausten lisäksi vanhemmat täyttävät kyselyjä muun muassa lapsen ja omaa digitaalisen median käyttöä ja luonnossa liikkumista sekä omaa henkistä hyvinvointiaan koskien.

–Tutkimukseen osallistuvat päiväkodit ja perheet saavat koottuja Turun seudun alueen tuloksia sitten, kun alueen aineisto on kerätty ja analysoitu, Engberg kertoo.

Tutkimusaineistoa on jo viime vuonna kerätty Helsingin alueella. Turun seudun jälkeen vuorossa ovat Kuopio ja Oulu.

–Koko Suomen tulokset valmistuvat vuoden 2 023 jälkeen, Engberg arvioi.

Tutkimushankkeen Suomen osuus on Opetus- ja kulttuuriministeriön, Juho Vainion säätiön ja Signe ja Ane Gyllenbergin säätiön tukemaa. Tutkimuksen toteuttaa Folkhälsanin tutkimuskeskus yhteistyössä Wollongongin, Helsingin, Turun, Itä-Suomen ja Oulun yliopistojen sekä Oulun Diakonissalaitoksen ja Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n kanssa.


WHO:n suositukset alle kouluikäisten liikkumisesta ja nukkumisesta

Suositusten mukaan 3–4-vuotiaiden lasten tulisi liikkua päivittäin vähintään kolme tuntia, josta vähintään tunti reippaasti tai rasittavasti.

Lasten vuorokaudessa tulisi olla enintään tunnin verran digitaalisen median käyttöä ja pitkiä paikallaanolojaksoja tulisi välttää.

Unta tämän ikäisten lasten tulisi suositusten mukaan saada 10–13 tuntia vuorokaudessa, sisältäen yöunet ja päiväunet.