Auran kunta tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä

0
Auran kunta on hankkinut kaksi sähköpyörää kunnan työntekijöiden käyttöön. Viime vuonna niitä käytti ahkerasti kotihoidon henkilöstö, jolle Varha on nyt hankkinut omat pyörät. Vs. elinvoimajohtaja Miia Lehtonen kertoo pyörien olevan tänä kesänä kesätyöntekijöiden käytössä. Auran ilmasto-ohjelmassa suunnitellaan, että sähköpyöriä hankitaan lisää.

AURA. Auran kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa käytiin seikkaperäisesti läpi kuntaan laadittavaa ilmasto-ohjelmaa. Perussuomalaiset esitti ilmasto-ohjelman palauttamista uudelleen valmisteluun, mutta asian käsittelyä päätettiin jatkaa. Perussuomalaisten muutosesitykset ilmasto-ohjelmaan eivät myöskään tuottaneet tulosta.

Ari-Pekka Haapanen (ps.) esitti kunnanhallituksessa ilmasto-ohjelmaan useita muutoksia saamatta kannatusta. Sen sijaan kunnanhallitus päätti Jouko Vähä-Rahkan (kesk.) ehdotuksesta kirjata ilmasto-ohjelmaan, että Auran kunta käyttää fossiilivapaata sähköä. Haapanen jätti kunnanhallituksen päätöksestä eriävän mielipiteen ja uusi kunnanvaltuustossa osan aiemmin tekemistään muutosehdotuksista. Haapasen muutosesitykset koskivat muun muassa kuntalaisten autoilua, ympäristökasvatusta ja ohjelmasta aiheutuvia kustannuksia.

Kunnanvaltuusto äänesti ilmasto-ohjelman hyväksymisestä. Ohjelma hyväksyttiin kunnanhallituksen esittämässä muodossa äänin 15–4 perussuomalaisten äänestäessä Haapasen muutosesitysten puolesta.

AURAN kunnan ilmasto-ohjelman tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, edistää kestävää kehitystä sekä luoda malli ilmastojohtamiselle. Tavoitteeksi on myös asetettu Suomen kansallisen tavoitteen tavoin hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä.

Päästöjä aiotaan vähentää muun muassa kunnan kiinteistöjen energiatehokkuutta parantamalla, uusiutuvaa energiaa lisäämällä sekä maankäytön suunnittelulla. Esimerkiksi kunnan omille metsille laaditaan metsänhoitosuunnitelma, jossa metsiä ei vähennetä vaan hiilinieluja varjellaan. Tulevia toimenpiteitä ovat lisäksi junaseisakkeen kaavoitus, katuvalojen vaihto LED-valoihin ja työsuhdesähköpyörien hankinta kunnan työntekijöille.

Myös kuntalaisten tietoisuutta ja ymmärrystä ympäristöasioiden vaikutuksista pyritään lisäämään. Ilmasto-ohjelmaa on tarkoitus päivittää valtuustokausittain.

Ilmasto-ohjelmaa ovat valmistelleet Auran tekninen toimi ja Valonia.


FAKTA

Auran kunnan suurin päästöjen lähde on tieliikenne.

Liikenteen päästövähennyksissä ei ole tullut suurta kehitystä vuodesta 2005 vuoteen 2 021. Vuonna 2005 liikenteen päästöt olivat 10.7 ktCO²e ja vuonna 2020 10.0 ktCO²e. (Laskelmat koostuvat Auraan rekisteröityjen autojen päästöistä, ohitusliikennettä ei siis ole huomioitu laskennassa. )

Tehdyissä laskelmissa kaikki muut arvot ovat laskeneet paitsi maatalouden päästöt sekä muusta lämmityksestä ja

kaukolämmöstä aiheutuvat päästöt. Teollisuuden osalta päästöjen vähentyminen on ollut prosentuaalisesti suurinta.

Vuonna 2022 Auran kasvihuonekaasujen päästöt olivat yhteensä 27,2 ktCO²e ALas-laskentamallin avulla laskettuna.

Asukasta kohden päästöt olivat 6,8 ktCO²e. Varsinais-Suomessa vastaava luku asukasta kohden on 5.01 ktCO²e.

Lähde: Auran kunnan ilmasto-ohjelma 2035. Ohjelma on kokonaisuudessa luettavissa Auran kunnan nettisivuilla kunnanhallituksen ja teknisen lautakunnan pöytäkirjojen liitteenä.