Kolkkisten ampumaradan ympäristölupa päätyi hallinto-oikeuden puntariin – Asian käsittely kestänee kuukausia

0
Kyltti Pöytyän Kolkkisten ampumaradan portilla kertoo radan olevan toistaiseksi suljettu.

PÖYTYÄ/Kolkkinen. Yksityishenkilöt ovat valittaneet Kosken ympäristönsuojelulautakunnan Kolkkisten ampumaradalle 12.4.2023 myöntämästä ympäristöluvasta Vaasan hallinto-oikeuteen.

Valittajat vaativat ympäristölupapäätöksen kumoamista. Heidän toissijainen vaatimuksensa on lisätä lupaan rajoituksia.

Valituksessa viitataan useasti valtioneuvoston päätökseen ampumaratojen melutason ohjearvoista ja todetaan, ettei Kolkkisten radalla tule olla pidempiä toiminta-aikoja kuin Karinaisten Kytät ry:n ampumaradalla ja heinäkuu on pidettävä Kolkkisissa täysin meluvapaana kuukautena.

Valittajien mukaan ampumaradan toiminnanharjoittaja on käyttänyt laajempaa aluetta kuin sille oli vuokrattu. Itse radat sijaitsevat 2 hehtaarin vuokra-alueella, mutta haulit ja kiekot ovat levinneet sen ulkopuolelle.

Valituksessa kannetaan huolta radalle kertyvien raskasmetallien liukenemisesta pinta- ja pohjavesiin. Valittajat haluavat radan toiminnanharjoittajan tekevän melumittauksia ja seuraavan veden laatua.

Hallinto-oikeus on pyytänyt Kosken ympäristönsuojelulautakunnalta sekä ELY:ltä lausunnot valituksesta elokuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen hallinto-oikeus pyytää vielä ampumaradan toiminnanharjoittajalta vastineen lausuntoihin.

Kolkkisten ampumarataan liittyvät ympäristöasiat kuuluvat Kosken johtavalle ympäristönsuojelutarkastajalle, Helinä Mäkelälle . Hänen mukaansa valitusten käsittely kestää hallinto-oikeudessa yleensä useita kuukausia.

Lautakunta on päätöksensä takana

Kosken ympäristönsuojelulautakunta vastaa valituksessa lueteltuihin epäkohtiin lausunnossaan, jonka se on lähettänyt Vaasan hallinto-oikeudelle.

Lausunnon alussa todetaan, että valtioneuvoston päätöksessä esitetyt melutasot ovat ohjearvoja, eivätkä ympäristölupamenettelyssä oikeudellisesti sitovia.

Kolkkisten ampumaradalla tehdyn ympäristömeluselvityksen perusteella meluntorjuntatoimenpiteet ovat kuitenkin tarpeen.

Toiminnanharjoittajalta on edellytetty hirvi- ja luodikkoradan ampumakatosten melusuojausten parantamista 31.3.2025 mennessä. Katoksiin tehtävien muutostöiden jälkeen ohjearvojen ylitykset on katsottu niin vähäisiksi, että melukuormitus vähenee riittävästi toiminta-aikoja rajaamalla.

Keväällä annettujen lupamääräysten mukaan radalla ei saa ampua millään aseella kello 20 jälkeen. Ampuminen on kielletty myös arki- ja juhlapyhinä. Keskellä kesää äänekkäimpien aseiden käyttö on Kolkkisissa kielletty. Melumittaukset on määrätty tehtäväksi tarpeen mukaan ympäristönsuojeluviranomaisen erillisestä kehotuksesta.

Ympäristöluvan perusteella haulien on pudottava toiminnanharjoittajan hallinnassa olevalle maa-alueelle. Luvassa todetaan myös, että ampumarata-alue on siivottava helposti kerättävistä hylsyistä sekä kiekkojätteestä vuosittain ja taustavalleista tulee poistaa luodit kunnostustöiden yhteydessä.

Jatkuvaa pohjavesien seurantaa pidetään ympäristönsuojelulautakunnan lausunnossa ylimitoitettuna, koska rata ei ole pohjavesialueella.

Kunta toivoo toiminnan jatkuvan

Viikko sitten maanantaina kokoontunut Pöytyän kunnanhallitus päätti antaa valituksesta vastineensa Vaasan hallinto-oikeudelle. Hallitus vaatii valituksen hylkäämistä perusteettomana ja tuoreen ympäristöluvan pysyttämistä voimassa.

Kolkkisten ampumaradalla ei ole tällä hetkellä toimintaa. Portilla on lappu, jossa maanomistaja ilmoittaa purkaneensa vuokrasopimuksen 23.3.2023. Radan toiminnanharjoittaja sekä maanomistaja ovat tämän jälkeen käyneet neuvotteluja mahdollisesta uudesta vuokrasopimuksesta.

Helinä Mäkelä tietää, että tarve radalle on kova. Niin metsästäjien, reserviläisten kuin ampumaurheilijoiden on vaikea ylläpitää taitojaan, kun sopivista harjoittelupaikoista on pulaa.


Mitä?

* Yksityishenkilöt ovat valittaneet Kolkkisten ampumaradalle 12.4.2023 annetusta ympäristöluvasta Vaasan hallinto-oikeuteen

* Valittajien ensisijainen vaatimus on, että Kosken ympäristönsuojelulautakunnan myöntämä ympäristölupapäätös kumotaan

* Toissijaisesti valittajat vaativat, että lupaan lisätään rajoituksia tai annetaan uusia lupamääräyksiä

* Kolkkisten ampumarata on suljettu toistaiseksi