Kuraattori- ja psykologipalvelut koettu toimiviksi – Kouluterveyskysely nostaa esiin kysymyksiä oppimisilmapiiristä, päihteidenkäytöstä ja oppimisvaikeuksista

0
Kouluterveyskyselyn mukaan nuorten kouluinnostus on vähäistä. Ella Kataja kertoo viihtyvänsä koulussa vaihtelevasti. Kouluinnostusta laskee hänen mukaansa paineet ja stressi.

AURANMAA. Tuoreen kouluterveyskyselyn mukaan Auranmaan nuoret kokevat koulukuraattorille ja koulupsykologille pääsyn helpommaksi kuin nuoret keskimäärin. Kosken nuoret ja Pöytyän yläkoululaiset ovat myös tyytyväisempiä elämäänsä kuin varsinaissuomalaiset nuoret keskimäärin. Terveydentilansa kokee keskinkertaiseksi tai huonoksi suunnilleen joka neljäs auranmaalainen nuori.

Edellisessä kyselyssä vuonna 2 021 nousi esiin huoli Auran ja Pöytyän nuorten lisääntyneistä mielialaongelmista ja Kosken ja Marttilan nuorten keskivertoa yleisemmästä päihteidenkäytöstä. Mielialaongelmia on edelleen noin neljänneksellä auralais- ja pöytyäläislapsista ja nuorista.

Kosken ja Marttilan nuorten päihteidenkäyttö näyttäisi hieman vähentyneen, joskin tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa kertoo olevansa entistä useampi lukiolainen (31,4%). Aiempaa harvempi kertoo käyttävänsä alkoholia viikoittain tai tupakoivansa päivittäin.

Kouluterveyskysely tehtiin viime keväänä 4.–5.- ja 8.–9.-luokkalaisille sekä lukiolaisille. Aurassa 4.–5.-luokkalaisten vastausprosentti jäi 37 prosenttiin ja 8.–9.-luokkalaisista kyselyyn vastasi 65 prosenttia. Oripään 4.–5.-luokkalaisilta saatiin kattavimmat vastaukset, kyselyyn vastasi 94 prosenttia ikäluokasta. Muissa kunnissa vastausprosentti oli 79–89.

AURALAISTEN osalta kouluterveyskyselyssä huomionarvoista on muun muassa se, että aamupala ja koululounas ovat alkaneet maistua aiempaa paremmin. Oppimisilmapiiri koetaan Aurassa aiempaa ja myös keskimääräistä heikommaksi. Lisäksi entistä ja keskimääräistä useampi kertoo kokeneensa syrjintää koulussa tai vapaa-ajalla.

Sairauspoissaolot ovat Aurassa vähentyneet, mutta mielialastaan on aiempaa useampi auralaisnuori huolissaan. Kyselyyn vastanneista 8.–9.-luokkalaisista 50 prosenttia kertoo olleensa huolissaan mielialastaan kuluneen vuoden aikana.

KOSKELLA keskimääräistä huomattavasti useampi nuori pitää koululounasta maittavana ja nuorten vaikutusmahdollisuudet koetaan keskimääräistä paremmaksi. Lukiolaisista keskimääräistä (62,2 %) huomattavasti useampi, 82,3 prosenttia, kertoo pitävänsä koulunkäynnistä.

Kyselyyn osallistuneista 8.–9.-luokkalaisista raittiita ilmoittaa olevansa 51,1 prosenttia, kun koko maan keskiarvo on 67,5 prosenttia. Sähkösavukkeita kertoo tässä ikäluokassa käyttävänsä päivittäin 14,1 prosenttia, kun edellisen kyselyn mukaan sähkösavukkeita ei Koskella käytetty lainkaan.

PÖYTYÄLLÄ kokemus hyvistä vaikutusmahdollisuuksista koulun tapahtumien järjestämiseen on lisääntynyt. Aiempaa useampi myös kokee, että asuinalueella järjestetään kiinnostavaa vapaa-ajan toimintaa nuorille. Lukiolaiset lisäksi nukkuvat kyselyn mukaan aiempaa paremmin.

Koulun lääkärin ja terveydenhoitajan vastaanotolle pääsyn nuoret kokevat aiempaa vaikeammaksi ja aiempaa useampi kokee kohtalaista tai vaikeaa ahdistusta. Pöytyän 8.–9.-luokkalaisten kokemus oppimisvaikeuksista on keskimääräistä yleisempää. Kyselyyn vastanneista 48,7 prosenttia kertoo vaikeuksista oppimistaidoissa, kun keskimäärin niitä kokee 42,7 prosenttia yläkouluikäisistä nuorista.

Kouluterveyskyselyn tulokset löytyvät Terveyden ja hyvinvointilaitoksen nettisivuilta osoitteesta thl.fi/kouluterveyskysely/tulokset. Marttilan yläkoulu- ja lukioikäiset nuoret ovat mukana Kosken tuloksissa, Oripään yläkouluikäiset puolestaan Pöytyän tuloksissa.


4.–5.-luokkalaisten kyselyvastauksia

Huomannut usein olevansa netissä, vaikka ei ole huvittanut
Aura 29,3%
Koski 31,4%
Marttila 27,1%
Oripää –
Pöytyä 32,3%

Kipua ainakin kolmessa kehonosassa vähintään kerran viikossa
Aura 28,6%
Koski 31,4%
Marttila 33,3%
Oripää 33,3%
Pöytyä 28%

Koulukiusattuna tai osallistunut koulukiusaamiseen lukuvuoden aikana
Aura 38,1%
Koski 50%
Marttila 45,8%
Oripää 66,7%
Pöytyä 48,5%

Pitää koulunkäynnistä
Aura 69%
Koski 86,5%
Marttila 64,6%
Oripää 60%
Pöytyä 75,6%

Tyytyväinen elämäänsä tällä hetkellä
Aura 80,5%
Koski 74,3%
Marttila 83%
Oripää 96,7%
Pöytyä 83,1%


Totti Tuomen (oik.) mukaan kouluinnostusta vie aikaiset herätykset ja matematiikan tuplatunnit. Kuvassa myös Joonas Rouvali.

Paineet, stressi ja matematiikan tuplatunnit syövät kouluinnostusta

Vain 15 prosenttia yläkouluikäisistä nuorista kokee kouluinnostusta ja Pöytyällä vieläkin harvempi, 10,4 prosenttia kouluterveyskyselyyn vastanneista nuorista. Riihikosken yhtenäiskoulun yhdeksäsluokkalaiset Ella Kataja ja Totti Tuomi toteavat kuitenkin vaihtelevasti viihtyvänsä koulussa ja pitävänsä koulunkäynnistä, vaikka eivät varsinaista kouluinnostusta kokisikaan.

–Koulu aiheuttaa aika paljon paineita ja stressiä, mikä laskee innostusta, Ella sanoo.

–Aikaiset herätykset ja matematiikan tuplatunnit eivät oikein kiinnosta, aamulla ei jaksa matematiikan tuplatunteja, Totti puolestaan tuumaa.

Ellan mukaan paineita ja stressiä tulee odotuksista pärjätä.

–Omalla kohdallani odotukset tulevat itseltäni, että kaikessa pitäisi pärjätä, Ella miettii.

Paineita ja stressiä voisi Ellan mukaan helpottaa, jos koulunkäynnistä ei tehtäisi liian painostavan tuntuista ja jos hyväksyttäisiin, että on okei, vaikka ihan kaikki ei menisikään hyvin. Kouluinnostusta voisi hänen mukaansa lisätä pienet hauskat jutut ja vapaampi tekeminen koulun arjessa.

Totin mielestä kysymys kouluinnostuksen lisäämisestä on vaikea.

–Se on varmaan jokaisella eri, hän miettii, mikä innostusta lisäisi.