Lähijunan liikennepaikan kaavoittaminen etenee Aurassa

0

AURA. Auran asemanseudun vanhan keskustan asemakaavan muutos on edennyt ehdotusvaiheeseen. Kunnanhallitus on hyväksynyt kaavaehdotuksen ja päättänyt asettaa sen nähtäville.

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Auran Asemanseudun taajaman keskustassa, sisältäen rautatien entisen asemapaikan ja kortteleita sen molemmin puolin. Alue rajautuu Sillankorvantiehen, Nikkarinkujaan, Yhdystiehen, Turuntiehen ja Asematiehen.

Pinta-alaltaan suunniteltava alue on noin 12,1 hehtaaria. Asemakaavan muutoksella varaudutaan mahdolliseen paikallisjunaliikenteen käynnistymiseen osoittamalla suunnittelualueelta Auran liikennepaikka.

Kaavoituksen yhteydessä on havaittu Kiinteistö Oy Pankintalon kiinteistön ulottuvan Poikkikujan tiealueelle asti. Kunnan on kaavoittamisen, alueen kehittämisen ja kunnallistekniikkaan liittyvien syiden perusteella tarkoituksenmukaista lunastaa tiealue kunnalle.

Kunnanhallitus onkin päättänyt käynnistää tiealueen lunastamisen. Lunastettava osuus on noin 500 neliötä.

AURAJOKIRANNAN asemakaavan muutos etenee seuraavaksi kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Kunnanhallitus on asemakaavan muutoksen omalta osaltaan hyväksynyt.

Kaava-alueelta on kaavan käsittelyn aikana poistettu rakennusoikeus maaperätutkimustulosten ja kaavaehdotuksesta saadun palautteen pohjalta. Alueelle suunniteltiin jokirannan virkistyskäyttöön liittyviä rakennuksia.