ELY-keskus ei määrännyt Yläneen entistä kunnantaloa suojeltavaksi

0
Museoviraston antaman lausunnon mukaan Ylänen kunnantalo ei ole valtakunnallisesti merkittävä rakennus eikä siinä ole sellaisia sisätiloja, että suojelu rakennusperintölain nojalla olisi perusteltua. Kuva: Timo Koskensalo

PÖYTYÄ/Yläne. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on päättänyt, että se ei määrää Yläneen entistä kunnantaloa suojeltavaksi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla.

Yläneen Kyläyhdistys ry esitti heinäkuussa 2023 ELY-keskukselle, että rakennus määrättäisiin suojeltavaksi rakennusperintölain nojalla. Keltatiilisen rakennuksen on suunnitellut turkulainen arkkitehtitoimisto Olavi ja Kauko Reima vuonna 1975 ja saman toimiston suunnitelmin rakennukseen valmistui lisäosa vuonna 1983.

ELY-keskus kuuli suojeluasiassa Museovirastoa, kohteen omistavaa Pöytyän kuntaa, rakennuksen käyttäjiä eli haltijoita sekä naapureita.

–Rakennusperintölain mukaan rakennusperinnön suojeleminen asemakaava-alueella toteutetaan ensisijaisesti kaavoituksella maankäyttö- ja rakennuslain nojalla. Asemakaava-alueella sijaitseva kohde on kuitenkin mahdollista suojella rakennusperintölain nojalla, mikäli kohteella on valtakunnallista merkitystä, kohteen säilymistä ja suojelua ei voida turvata maankäyttö- ja rakennuslailla ja sen nojalla annetulla säännöksillä tai määräyksillä taikka kohteen suojeluun rakennusperintölain nojalla on erityisiä syitä asemakaavoitustilanteen vuoksi, ELY-keskus selvittää tiedotteessaan

Inventoinnissa paikallisesti arvokkaaksi määritetty Yläneen entinen kunnantalo sijaitsee asemakaava-alueella. Museovirasto on asiassa antamassaan lausunnossa todennut, että rakennus ei ole valtakunnallisesti merkittävä eikä siinä ole sellaisia sisätiloja, että suojelu rakennusperintölain nojalla olisi perusteltua. Rakennuksen säilyminen ja suojelu voidaan kuitenkin tarvittaessa turvata kaavoituksen keinoin. Alueella on lisäksi käynnissä Nissilän alueen asemakaavamuutos, jossa suojelua koskeva asia on mahdollista ratkaista. Edellytykset asemakaava-alueella sijaitsevan kohteen suojelemiseksi rakennusperintölain nojalla eivät siten täyttyneet.

Päätös suojeluasiassa ei ole vielä lainvoimainen.