Aurajokeen pääsi puhdistamatonta jätevettä Pöytyältä ja Oripäästä

0

ORIPÄÄ, PÖYTYÄ. Siirtoviemärin pumpun hajoamisen seurauksena Aurajokeen on jouduttu johtamaan puhdistamatonta jätevettä Pöytyällä ja Oripäässä sunnuntain ja tiistain välisenä aikana.

Määrät ovat Ely-keskuksen mukaan kuitenkin melko pieniä, eikä niistä arvioida olevan vesiympäristölle olennaista haittaa. Vika on nyt saatu korjattua, eikä jätevettä enää päädy jokeen.

Viikonlopun yli jatkuneiden sateiden ja lumen nopean sulamisen seurauksena on viemäriverkostoihin päätynyt runsaasti hulevesiä. Oripäästä Pöytyän ja Auran kautta Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolle Turkuun johtavan siirtoviemärin pumppaamossa Pöytyän Lallin teollisuusalueella suuret virtaamat aiheuttivat jo sunnuntaina jäteveden pinnan nousua ja sen seurauksena laiterikon maanantaina.

Laiterikon takia jätevettä päätyi ylivuotona Aurajokeen. Ely-keskuksen arvio Pöytyällä Aurajokeen päätyneestä jäteveden määrästä sunnuntain ja maanantain aikana on yhteensä noin 700 kuutiometriä.

Jätevesien johtaminen siirtoviemäriin jouduttiin keskeyttämään Pöytyällä tehtyjen korjausten ajaksi, minkä vuoksi jätevedet jouduttiin Oripäässä sijaitsevalta pumppaamolta johtamaan suoraan Aurajokeen. Oripään koulun kohdalla sijaitsevasta pumppaamosta on johdettu Aurajokeen maanantain ja tiistain aikana noin 600 kuutiometriä jätevettä. Pöytyällä saatiin maanantaina jo väliaikainen korjaus tehtyä ja työtä on jatkettu tiistaina. Pöytyän ja Oripään kuntien vesilaitokset ovat hoitaneet korjaukset.

Ely-keskuksen mukaan puhdistamattoman jäteveden mukana Aurajokeen kulkeutui  ravinteita, happea kuluttavaa orgaanista ainesta ja suolistobakteereja. Ainemäärät ovat kuitenkin melko pieniä suhteessa jokeen valumavesien mukana tulleisiin määriin. Jätevesien vaikutuksia vähentää se, että joessa virtaa sateiden ja lumen sulamisen seurauksena nyt runsaasti vettä, johon jätevesipäästö on laimentunut. Ely-keskuksen arvion mukaan päästöstä ei aiheudu vesiympäristölle oleellista haittaa.

Vaikka päästön vaikutukset Aurajoessa ovat todennäköisesti pieniä, on ylivuotovedestä ja Aurajoesta otettu vesinäytteet ja tilannetta seurataan. Aurajoen virtaama oli päästön aikaan enimmillään 34 kuutiometriä sekunnissa, mutta on nyt ilman kylmettyä pienenemässä. Näytteenoton tuloksia saadaan loppuviikosta.

Ainakin muutamilla Varsinais-Suomen Ely-keskuksen alueen jätevedenpuhdistamoilla on jouduttu johtamaan jätevesiä vesistöön vain esikäsiteltyinä, sillä laitoksille tulevien jätevesien määrä on vuotovesien takia ollut tavanomaista suurempi, eikä puhdistamoiden kapasiteetti ole riittänyt kaikkien vesien käsittelyyn.