Horsman alueen vesihuollon saneeraus on Auran tulevien vuosien mittavin investointi

0
Auran tekninen toimi valmistelee vesijohtoverkoston saneerausta Horsman asuntoalueelle. Alueella on kaikkiaan 72 omakotitaloa ja 14 rivitaloa.

AURA. Auran tekninen toimi valmistautuu ensi vuonna aloittamaan Horsman alueen vesijohtoverkoston saneerauksen. Saneeraukseen arvioidaan menevän yhteensä noin 0,96 miljoonaa euroa. Kustannukset on tarkoitus jakaa kolmelle seuraavalle vuodelle.

Horsmanhaan asuinalueella on 72 omakotitaloa ja 14 rivitaloa. Alue on rakentunut 1950-luvulta lähtien nykyiseen muotoonsa ja alueen vesihuolto- ja katuverkostot ovat käyttöikänsä loppupuolella. Vesijohtoverkoston saneeraukseen oli kunnassa jo varauduttu, mutta viime kesän putkirikot (AVL 27.7. ja 10.9.) osoittivat korjaustarpeen kiireellisyyden. Putkirikkojen lisäksi perusteena peruskorjaukselle on vuotovedet, joiden määrä on alueella tutkimusten perusteella eri alueista suurin ja joiden vähentämisellä saadaan suoraa säästöä käyttökuluihin.

Peruskorjauksen yhteydessä runkoverkostoon asennetaan vesihuoltokaivo, joka mahdollistaa muun muassa putkiston ilmanpoiston, huuhtelun, desinfioinnin ja verkoston etätarkkailun. Myös alueen teiden rakenteet, jotka eivät kestä nykyisiä ajoneuvopainoja, uusitaan.

Suuri osa alueesta on kalliopohjaista ja vanhat linjat on siten louhittu kallioon. Uusien linjojen rakentamisen yhteydessä joudutaankin tekemään kanaalilouhintaa, mikä teknisen toimen mukaan hidastaa ja vaikeuttaa työtä. Työt tehdään sulan maan aikana.

Koko alueelle täytyy suunnitella myös hulevesilinjat, jotka ovat osin avo-ojia. Työn yhteydessä uusitaan tarpeen mukaan vanhat vesijohtoliittymien sulkuventtiilit ja viemäriliittymät kunnan toimesta.

Työn mittavuuden ja lisääntyvän työmäärän vuoksi tekniseen toimeen tulee teknisen lautakunnan mukaan palkata uusi vesihuoltoon perehtyvä työntekijä. Lisäksi nykyisistä kolmesta huoltotehtävissä olevasta henkilöstä yhden toimenkuvaa tulee muuttaa siten, että hän toimii työhön osallistuvana työnjohtajana.

Ensi vuonna yhteensä 1,45 miljoonan investoinnit

Horsman alueen vesihuollon saneeraus on Auran tulevien vuosien mittavin yksittäinen investointi. Ensi vuodelle tekninen lautakunta esittää yhteensä 1,45 miljoonan euron investointiohjelmaa, johon toisena isompana yksittäisenä kokonaisuutena sisältyy asunto-osakkeiden hankinta. Osakehuoneistojen hankintaan lautakunta esittää 200 000 euron määrärahaa.

Maanhankintaan lautakunta esittää 100 000 euron, peruskorjauksiin 242 000 euron sekä teiden päällystämisiin ja valaistuksiin yhteensä 257 000 euron määrärahoja.