Kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle rakennukselle suojelua Kyrön taajaman kaavamuutoksella

0
Asemakaavan muutoksella pyritään suojelemaan Kyröntien ja Ollilantien kulmassa oleva kunnostettu kaksikerroksinen asuintalo. Nykyisen kaavan mukainen Ollilantien linjaus edellyttäisi rakennuksen purkamista.

PÖYTYÄ/Kyrö. Kyrön kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia halutaan suojella asemakaavan muutoksella. Luonnos Kyrön taajaman asemakaavan muutoksesta on nyt asetettu nähtäville. Muutosalue sijaitsee Ollilantien ja Kyröntien risteyksen ympäristössä. Pinta-alaltaan noin 2,6 hehtaarin kokoinen suunnittelualue rajautuu länsiosaltaan Maapohjantiehen.

Asemakaavan muutoksella pyritään paitsi edistämään Kyrön taajaman kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten säilymistä myös tarkistamaan suunnittelualueen korttelijakoa, sen käyttötarkoituksia ja katu- ja tielinjauksia.

Voimassa olevassa asemakaavassa Ollilantie on linjattu nykyistä pohjoisemmaksi, mikä edellyttäisi muun muassa kaksikerroksisen vanhan kunnostetun asuinrakennuksen purkamista Ahtila-nimiseltä kiinteistöltä Ollilantien ja Kyröntien risteyksestä. Asemakaavan muutoksen luonnoksessa rakennus esitetään suojeltavaksi.

Kaikki muutkin suunnittelualueen vanhat rakennukset on asemakaavan puitteissa mahdollista säilyttää. Korvaavan rakentamisen ja uudisrakentamisen tulee olla taajamakuvaa täydentävää, minkä vuoksi rakennukset saavat luonnoksen mukaan olla enintään kaksikerroksisia.

Asemakaavan luonnoksessa korttelit 112, 114 ja 128 sisältävät asuinpientalojen sekä asuin-, liike- ja toimistorakennusten alueita. Yhteensä tontteja on yhdeksän, joista kaksi tällä hetkellä rakentamatonta.

Liikennereittejä kehitetään luonnoksessa nykyisen tilanteen pohjalta. Kyröntie ja Ollilantie säilyvät edelleen taajaman läpi kulkevina yhdysteinä. Asemakaavassa mahdollistetaan teiden risteysalueella tehtävät vähäiset muutokset, jotka ovat tarpeen suojeltavan rakennuksen vuoksi.

Asemakaavaan nimettävästä, olemassa olevasta Helinintiestä muodostetaan rajoitetusti läpiajettava tonttikatu. Kapeat lähivirkistysalueen ja suojaviheralueen varaukset toimivat lähinnä niiden viereisiä asuntotontteja suojaavina alueina.