Määräystä jätemateriaalien poistosta Juvanrahkalta ei edelleenkään ole noudatettu

0
Määräystä betonijätteen poistamisesta ei ole noudatettu, sen sijaan betonijätteestä Juvanrahkalle tehtyä varastointikentän pohjaa on peitetty. MARA-menettelyllä saatu hyväksyntä jätteiden hyödyntämiseen edellyttää peittämistä. MARA-ilmoitusta käsiteltäessä ei ymmärretty kiinteistön olevan suota. ELY-keskus on jälkikäteen todennut, ettei kiinteistö täytä MARA-asetuksen vaatimuksia.

LIETO/Tarvasjoki. Totaalipurku Oy ei ole noudattanut ELY-keskuksen antamaa määräystä viedä Tarvasjoen Juvanrahkalle toimittamansa betonijätteet pois. Varsinais-Suomen ELY-keskus antoi Totaalipurku Oy:lle lokakuussa kehotuksen viedä betonijätteet pois vuoden 2021 loppuun mennessä (AVL 29.10.2021). Tammikuisen tarkastuskäynnin jälkeen ELY-keskus määräsi poistamaan jätemateriaalit uhkasakon nojalla 13.5.2022 mennessä. Totaalipurku Oy on valittanut ELY-keskuksen päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen.

Totaalipurku Oy pitää ELY-keskuksen vaatimusta perusteettomana. Yritys on saanut MARA-menettelyllä ELY-keskukselta hyväksynnän varastointikentän tekoon omistamalleen kiinteistölle Juvanrahkalle.

ELY-keskukselle joulukuussa antamassaan vastineessa yritys katsoo, että jätettä sisältävän rakennekerroksen etäisyys pohjaveteen on riittävä. Yrityksen mukaan alueella ei ole luokiteltua pohjavettä eikä jätetäytöstä aiheudu pohjaveden pilaantumisvaaraa. Vastineessaan yritys ilmoitti hakevansa kohteelle ympäristölupaa.

Liedon ympäristöpäällikkö Päivi Paavilaisen mukaan kuntaan on loppukeväästä toimitettu ympäristölupahakemus.

–Asia on siirretty aluehallintovirastolle, Paavilainen kertoo ja sanoo, että hakemuksen mukaisen ympäristöluvan myöntäminen ei ole kunnan toimivallassa.

ELY-keskuksen mukaan kiinteistö ei täytä MARA-asetuksen vaatimuksia. Asetuksen mukaan jätteen hyödyntäminen maarakentamisessa ilman ympäristölupaa edellyttää muun muassa, että jätettä sisältävän rakennekerroksen etäisyys pohjaveden enimmäiskorkeudesta on vähintään yksi metri ja maarakentamiskohteen etäisyys talousvesikäyttöön tarkoitetusta kaivosta tai lähteestä on vähintään 30 metriä.

ELY-keskuksen näkemyksen mukaan Totaalipurku Oy:n jätetäyttöalueella maaperässä turvekerroksessa oleva vesi täyttää vesilain ja ympäristösuojelulain määritelmän pohjavedestä. Jätemateriaalit ovat ELY-keskuksen mukaan näin ollen kosketuksissa veteen vastoin MARA-asetuksen edellytyksiä.

VASTINEESSAAN Totaalipurku Oy vierittää vastuuta viranomaisille. Jos MARA-asetuksen tulkintaohje pohjaveden pinnankorkeudesta on tarkoitettu myös suoalueille, MARA-ilmoituksen käsitelleen viranomaisen olisi yrityksen mukaan pitänyt ymmärtää kohteen sopimattomuus toiminnanharjoittajan laatiman MARA-ilmoituksen mukaiselle kenttärakenteelle karttatarkastelun perusteella ja ilmoittaa käsittelyn raukeamisesta.

ELY-keskus toteaa Totaalipurku Oy:n liittäneen MARA-ilmoitukseen ilmakuvan, josta ei ole nähtävissä kiinteistön olevan suota. Yrityksen olisi ELY-keskuksen mukaan tullut ilmoittaa kiinteistön maalajista viimeistään silloin, kun maarakentaminen alueella on aloitettu ja on havaittu, että kiinteistö on suota.

ELY-keskus on ympäristönsuojelulain nojalla määrännyt, että helmikuussa annettua päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää. Päätöksessä uhkasakon kiinteäksi peruseräksi asetettiin 10 000 euroa ja lisäeräksi 3 000 euroa jokaiselta kuukauden ajanjaksolta, jolloin velvoitetta jätteiden poistamiseen ei ole noudatettu.

Ylitarkastaja Katja Puurtinen-Nyberg kertoo ELY-keskuksen harkitsevan, miten hallintopakon osalta asiassa edetään. Hän ennakoi, että asiasta päätetään kesän aikana.