Pöytyän päättäjät puntaroivat Kolkkisten tuulipuistoa: keskustassa odotetaan lisätietoja, kokoomukselta peukutusta, perussuomalaisilta jyrkkä ei

0
Kolkkisten tuulivoimaloiden kaavoitus on edessä vasta sitten, jos Kolkkisten Tuulipuisto Oy saa solmittua tarvittavat maanvuokrasopimukset ja puolustusvoimat sekä mahdollisesti myös ELY-keskus ovat antaneet hankkeesta lausuntonsa. Kuvassa on Pöytyän Kirkkotien lähellä oleva maatalouskäyttöön hankittu tuulivoimala.

PÖYTYÄ.  Kolkkisten Tuulipuisto Oy:n yrittäjä Aki Saarela kertoo Kolkkisten tienoon maanomistajien miettivän yhä, vuokraavatko he alueitaan tuulivoimaloita varten.

Tuulipuiston hyötyjä ja haittoja puntaroivat myös pöytyäläiset kuntapäättäjät, vaikkakin kaavoitusvaiheeseen on vielä matkaa. Auranmaan Viikkolehti kysyi valtuustoryhmien puheenjohtajilta, miten he tai heidän ryhmänsä suhtautuvat hankkeeseen.

Suurimman valtuustoryhmän, keskustan ja kristillisdemokraattien, puheenjohtaja Marika Loponen sanoo ryhmänsä muodostavan kannan Kolkkisten puistosta vasta sitten, kun sitä koskevat suunnitelmat ovat kokonaisuudessaan selvillä.

Lähtökohtaisesti keskustan ja KD:n ryhmä suhtautuu myönteisesti uusiutuviin energiamuotoihin, erityisesti aurinkovoimaan sekä biokaasuhankkeisiin. Loposen mukaan valtuustoryhmä on viime syyskuussa Pöytyän valtuustossa tehdyn päätöksen takana. Tuolloin valtuusto linjasi tuuli- ja aurinkovoimaloiden rakentamisen periaatteet.

Niiden mukaan Pöytyälle kaavailtavien teollisen mittaluokan tuulivoimaloiden rakentamisedellytykset tulee selvittää kaavoittamalla eikä Aurajokilaakson valtakunnallisesti arvokkaalle vil­je­ly­mai­se­ma-alu­eelle saa sijoittaa tuulivoimaloita tai teollisia aurinkovoimaloita. Kiin­teis­tö­koh­tai­set aurinkovoimalat sallitaan rakennusjärjestyksessä mai­ni­tul­la ta­val­la maisemalliset arvot huomioiden.

Oikeanlaista toimeliaisuutta

Pöytyän kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Joonas Rantala näkee Kolkkisten tuulipuistohankkeessa paljon hyvää. Hänen mielestään se edustaa oikeanlaista toimeliaisuutta.

– Jos haluamme ratkaista energiaomavaraisuuskysymyksen vastuullisesti, on varmistuttava siitä, että meillä on riittävästi uusiutuvan energian tuotantoa. Meidän on myös pystyttävä varastoimaan uusiutuvaa energiaa ja lisäksi tarvitsemme älykkään sähköverkon teknologiaa, joka mahdollistaa reaaliaikaisen kysynnän säätelyn, Rantala listaa.

Laissa ei ole määritelty tuulivoimaloiden ja asutuksen välistä minimietäisyyttä eikä Rantala lähtisi määrittelemään Pöytyälle tiettyä metrimäärää.

– Muiden ehtojen täyttyessä, sopiva etäisyys on viime kädessä hankeyhtiön ja maanomistajien välinen subjektiivinen näkemys, hän sanoo.

Maisemallisia arvoja puntaroitaessa Rantala luottaa Pöytyän kunnan kantaan, ettei Kolkkinen ole perinnemaisemaa. Senkin puolesta myllyt olisi siis mahdollista pystyttää.

Rantalan mielestä myös teollisen mittaluokan aurinkovoimalat ovat Pöytyän kannalta kiinnostavia. Lisäksi hän kertoo pohtineensa, voisiko ratayhteyden vierellä sijaitsevalla Kyrön sahan tontilla olla vedyntuotantoa tai siihen liittyviä prosesseja.

Haittaa maisemaan ja elinoloihin

Perussuomalaisten valtuustoryhmää johtava Farid Harala on vastakkaisella kannalla kuin Rantala.

– Alue, jolle voimaloita kaavaillaan on niin pieni, että tietojeni mukaan lähimpään asutukseen ei jäisi kuin alle kaksi kilometriä suojaetäisyyttä. Laitosten aiheuttamat haittavaikutukset olisivat lähialueiden asukkaille massiiviset. Siksi vastustan hanketta voimakkaasti, Harala perustelee.

Sopivan suojaetäisyyden arvioimista hän pitää vaikeana. Kolkkisiin kaavailtavien voimaloiden kohdalla sen tulisi Haralan mielestä olla vähintään kahdeksan kilometriä.

– Vertailun vuoksi etäisyys kauimpana kotoani sijaitsevaan Verhonkulman yksikköön on 5,11 km. Kun tuuli käy sen suunnasta, jyske sisätiloissa on voimakasta ja se häiritsee yöunta. Verhonkulman laitokset ovat kooltaan ja korkeudeltaan pienempiä kuin Kolkkisiin kaavaillut laitokset, Harala lisää.

Hän ei keksi Pöytyältä paikkoja, joihin teollisen kokoluokan tuulivoimaloita voitaisiin sijoittaa turmelematta maisemaa ja aiheuttamatta merkittävää haittaa asukkaille.

Haralan käsityksen mukaan Kolkkisten tuulipuistohankkeessa vastakkaisissa vaakakupeissa ovat muutaman maanomistajan sekä toimijan yksityiset edut ja toisella puolella painavat asukkaiden hyvinvointi sekä kunnan vetovoima. Kuntatalouden mittakaavassa hankkeesta saatavat verotulot ovat Haralan mielestä vaatimattomia haittoihin nähden.

– Pöytyän vetovoima maaseutukuntana perustuu lähellä olevaan luontoon ja rauhalliseen, maaseutumaiseen ympäristöön. Mikäli tänne sallitaan teollisen tuulivoiman rakentaminen, kunta ampuu itseään jalkaan menettäessään tärkeimmän vetovoimatekijänsä, Harala sanoo.

Selvitystyölle kannatusta vasemmalta

Sosialidemokraattien valtuustoryhmää johtava Ari Hellstén kertoo ryhmänsä kannattavan tuulivoimaa varteenotettavana sähköntuotannon vaihtoehtona.

– Alkutekijöissään olevan Kolkkisten tuulipuistohankkeen selvittämistä kannattaa mielestäni jatkaa. Puisto toisi toteutuessaan kuntaan myös tärkeitä kiinteistöverotuloja, Hellstén kiteyttää.

Tuulivoiman suojaetäisyydet tulevat puntaroitaviksi kaavoituskäsittelyssä, mitä Hellstén pitää hyvänä asiana. Myös aurinkovoimaloiden toimintaedellytysten kehittäminen Pöytyällä on Hellsténistä suotavaa.

Vasemmistoliiton Matti Rajala haluaa Pöytyän olevan mukana energiamurroksessa. Hän toteaa ymmärtävänsä hyvin, etteivät monetkaan halua tuulimyllyjä omalle kotikulmalleen.

– On punnittava tarkkaan, minne tuulivoimalat sijoittuvat. Uskon Kolkkisten olevan yksi mahdollinen alue. Olisi suotavaa, että etäisyys lähimpiin taloihin olisi vähintään 2 kilometriä, Rajala linjaa.

Hänkin suhtautuu luottavaisesti kaavoitukseen ja kunnalliseen päätöksentekoprosessiin.

– Tuulivoiman kohdepaikat tuodaan valtuustoon, jossa voimme yhdessä hyväksyä tai hylätä niitä koskevat kaavat, Rajala summaa.

Puiston sijainti arveluttaa

Vihreiden Karri Kinisjärvi toteaa Kolkkisten tuulipuistohankkeen olevan niin alkutekijöissään, ettei Pöytyän vihreillä ole siitä tiettyä kantaa. Lähtökohtaisesti vihreät suhtautuvat tuulivoimaan positiivisesti.

– Hankkeen perusteet on selvitettävä tarkasti, alueen asukkaita on aidosti kuultava ja Aurajokilaakson kansallismaisema on otettava huomioon, Kinisjärvi linjaa.

Hänen käsityksensä mukaan Kolkkinen ei ole maakuntakaavan perusteella paras mahdollinen tuulipuiston paikka Pöytyällä. Kinisjärven mielestä tuulivoimahankkeita ei pidä ajaa väkisin huonosti soveltuville alueille, jos vielä kuntalaistenkin vastustus on kovaa.

– Jokainen mahdollinen hanke käsitellään tapauskohtaisesti, alueen soveltuvuuden arvioinnin suhteen on oltava perusteellinen, kuntalaisten mielipide on otettava huomioon ja lopulta valtuusto päättää, Kinisjärvi kiteyttää.


Mitä?

Pöytyän Kolkkisiin suunnitellaan tuulivoimapuistoa.
Alue sijaitsee lähellä Pöytyän kirkonkylää.
Hanketta valmistelee Kolkkisten Tuulipuisto Oy ja sen hankevetäjä Aki Saarela.
Tuulivoimayhtiö pyrkii parhaillaan solmimaan Kolkkisissa maanvuokrasopimuksia.
Maakuntakaavassa Kolkkinen ei kuulu tuulivoimalle osoitettuihin alueisiin.