Entisen sosiaalijohtajan korvausten takaisinperintä uudelleen hallinto-oikeuteen

0

ORIPÄÄ. Oripään kunnan entinen sosiaalijohtaja Heli Kaskiluoto valitti toistamiseen kunnanhallituksen päätöksestä periä hänelle maksettuja korvauksia takaisin. Ensimmäisen valituksen Turun hallinto-oikeus jätti tutkimatta todeten, että kunnanhallituksen huhtikuussa 2022 tekemä päätös oli vasta asian valmistelua, josta ei voi valittaa (AVL 1.8.). Uusi valitus koskee kunnanhallituksen elokuussa tekemää päätöstä periä korvaukset täysimääräisenä takaisin (AVL 1.9.).

Kunnanhallituksen puheenjohtajan Anne-Mari Kaarron mukaan kunnanhallituksen hallinto-oikeudelle antama lausunto vastaa aiempaa lausuntoa. Tilanne ei hänen mukaansa ole ensimmäiseltä kierrokselta muuttunut.

–Maksetuista korvauksista ei ole päätetty hallintosäännön mukaisesti, Kaarto toteaa.

Oripään kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää harkinnanvaraisista palkantarkistuksista sekä virkaehtosopimusten harkinnanvaraisten palkkaus- ja muiden määräysten soveltamisesta. Kaskiluodolle maksettiin korvauksia kunnanjohtajan päätöksellä Loimaan kaupungille virka-apuna toimimisesta vuonna 2021.

Asiasta viime vuoden helmikuussa kunnanhallitukselle selvityksen antanut kunnanjohtaja Timo Tolppanen ja kunnanhallituksen puheenjohtajana korvausten maksamisen aikaan toiminut Päivi Kössi eivät esteellisinä ole osallistuneet asian käsittelyyn, vaan asiaa on käsitelty kunnanhallituksen nykyisen puheenjohtajan eli Anne-Mari Kaarron valmistelemana ja esittelemänä. Maanantain ylimääräisessä kokouksessa, jossa hallinto-oikeudelle annettava lausunto käsiteltiin, käsiteltiin myös kunnanjohtajan valmistelema esitys korvauksen maksusta Kaskiluodolle.

Kunnanhallitus päätti maksaa Kaskiluodolle 1.4.–31.12.2021 väliseltä ajalta 10 prosentin lisäkorvauksen. Korvaus on sidottu hänen sen hetkiseen palkkaansa ja on ehdollinen, kunnes hallinto-oikeus on käsitellyt palkan perinnästä vireillä olevan valituksen.

Kunnanhallituksen takaisin perittäväksi päättämä summa, 15 965,63 euroa, on noin 10 000 euroa päätettyä lisäkorvausta suurempi. Perusteena 10 prosentin korvaukselle kunnanhallitus pitää helmikuussa 2022 tehtyä päätöstä harkinnanvaraisten korvausten määrästä. Aiemmasta päätöksestään periä Kaskiluodolta takaisin myös vuokravajetta kunnanhallitus on luopunut.