Purkujätteet on poistettava Tarvasjoen Juvanrahkalta – Hallinto-oikeus hylkäsi Totaalipurku Oy:n valituksen

0
Hallinto-oikeuden päätöksellä Juvanrahkalle viedyt betonijätteet pitää poistaa, mutta sekä toiminnanharjoittaja että ELY-keskus aikovat vielä odottaa aluehallintoviraston päätöstä ympäristöluvasta.

LIETO/Tarvasjoki. Tarvasjoen Juvanrahkalle sijoitettu purkujäte pitää poistaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen päätöksen mukaisesti. Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi Totaalipurku Oy:n ELY-keskuksen päätöksestä tekemän valituksen.

Auranmaan Viikkolehti on seurannut Juvanrahkan tilannetta syksystä 2 021 alkaen jolloin yksityishenkilöt huolestuivat entisen turvesuon alueelle toimitetusta betonijätteestä (AVL 22.10.2021). Toiminnanharjoittaja ryhtyi toimittamaan betonijätettä omistamalleen kiinteistölle tehtyään ELY-keskukselle MARA-ilmoituksen. Samana syksynä ELY-keskus teki alueella kiinteistökatselmuksen todeten kiinteistön olevan suota ja jätteen suorassa kosketuksessa veteen (AVL 19.11.2021).

Pyydettyään ja saatuaan toiminnanharjoittajalta asiasta selvityksen ELY-keskus antoi ensin kehotuksen betonijätteen poistamisesta kiinteistöltä. Toiminnanharjoittaja ei noudattanut kehotusta eikä tammikuussa 2 022 uhkasakon nojalla annettua määräystäkään. Sen sijaan toiminnanharjoittaja valitti ELY-keskuksen päätöksestä (AVL 14.6.2022) ja haki Etelä-Suomen aluhallintovirastolta ympäristölupaa nykyistäkin laajemmalle jätteidenkäsittelylle Juvanrahkalla (AVL 30.9.2022).

VAASAN HALLINTO-OIKEUS toteaa päätöksessään muun muassa, että MARA-ilmoituksen tekijällä on vastuu toiminnan asetuksenmukaisuudesta. Totaalipurku Oy toimitti ELY-keskukselle MARA-ilmoitukset, joista ei selvinnyt kiinteistön olevan suota. Hallinto-oikeus toteaa myös, että toiminnanharjoittajan on ympäristönsuojelulain mukaan oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava ympäristölupa.

Hallinto-oikeus katsoo, että Totaalipurku Oy:n MARA-ilmoituksista on puuttunut olennaisia tietoja toimintaan liittyvistä ympäristönsuojelutoimista. Lisäksi hallinto-oikeus huomauttaa, että yhtiön olisi jätehuoltoalan ammattimaisena toimijana tullut ymmärtää, että jätteiden hyödyntämisen aloittaminen Juvanrahkalla olisi edellyttänyt antamaan ilmoituksissa esitettyä tarkempia tietoja alueen olosuhteista.

Hallinto-oikeus katsoo, että toiminta ei ole ollut MARA-rekisteröintimenettelyssä edellytetyn mukaista eikä myöskään ympäristönsuojelulain mukaista. Näin ollen ELY-keskus on hallinto-oikeuden mukaan voinut määrätä jätemateriaalit poistettavaksi alueelta. Asiassa ei hallinto-oikeuden mukaan ole myöskään ilmennyt seikkoja, joiden perusteella uhkasakon asettaminen olisi ollut tarpeetonta.

ASIAA on tutkittu myös ympäristörikoksena ja siitä on päätetty nostaa syyte (AVL 16.5.2023). Käräjäoikeuden käsittelyn on arvioitu menevän ensi vuoden puolelle. AVI:ssa asian käsittely on edelleen kesken.Totaalipurku Oy:n toimitusjohtaja Lauri Uussaari on kertonut hallinto-oikeuden päätöksestä ensimmäisenä uutisoineelle Turun Sanomille, ettei jätteiden poistoa aloiteta ennen päätöstä ympäristöluvasta. Myös ELY-keskus on päättänyt odottaa AVI:n päätöstä ympäristöluvasta ennen kuin palauttaa oikeusprosessin ajan jäissä olleen uhkasakon voimassaolevaksi.