Kosken Pappilantähden kaavaehdotus nähtäville

0

KOSKI. Vuodesta 2021 alkaen valmisteltu Kosken kirkonseudun asemakaavamuutos etenee. Kunnanhallitus päätti asettaa Pappilantähden alueen kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville ja pyytää viranomaislausuntoja.

Kaavamuutosalueelle kaavaillaan kerrostaloa. Alue sijaitsee Kosken keskustaajaman itäosassa Hämeentien itäpuolella ja käsittää Hämeentien, Suutarintie Pappilantien ja Värjärintien välisen alueen.

Kaavassa osoitetaan rakennuspaikka yhdelle kolme–neljäkerroksiselle asuinkerrostalolle korttelin 51 tyhjälle tontille. Rakennuksen länsi- ja eteläpuolille jää piha-alue säilytettävine puineen. Rakennusoikeuden määrä on noin 1 640 kerrosalaneliötä asuinrakennukselle ja noin 230 kerrosalaneliötä talousrakennukselle.

Kerrostalon rakennuspaikan lisäksi kaavassa osoitetaan yksi uusi omakotitontti lähivirkistysalueelle. Rakentamisen jälkeen alueelle sijoittuisi arviolta 38 uutta asukasta.

Kaavoitustyön aikana on keskusteltu kulkuyhteyksistä. Kaavaehdotuksessa kulkuyhteys kerrostalon tontille on osoitettu Pappilantieltä. Kaavamuutosalueelle on myös lisätty jalankululle ja polkupyöräilylle varattu reitti, jolla tontille ja rakennuspaikalle ajo on sallittu.

Osayleiskaavan mukaan alueella olevat suojellut rakennukset suojellaan asemakaavan muutoksessa. Suojelumerkinnällä varustettua rakennusta ei saa purkaa eikä rakennukseen saa tehdä sen rakennushistoriallista tai kulttuurihistoriallista arvoa turmelevia julkisivumuutoksia. Rakennuksen korjaus-, muutos- ja laajennustöissä on otettava sen ominaispiirteet ja rakennustaiteellinen arvo huomioon. Korjaus- ja muutostöihin on pyydettävä museoviranomaisen lausunto.

JOKIMETSÄN alueen asemakaavamuutoksessa on edetty luonnosvaiheeseen. Kunnanhallitus päätti hyväksyä asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen ja asettaa ne nähtäville. Kaavaluonnoksesta pyydetään lausunto Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Varsinais-Suomen alueelliselta vastuumuseolta ja Varsinais-Suomen liitolta.

Kaavoituksessa suunnitellaan Jallin mökin alueen tontteja uudelleen ja tarkastellaan nykyisille viheralueille kulkemista. Aluearkkitehti Pilar Meseguerin laatimassa kaavaluonnoksessa on osoitettu yksi uusi omakotitontti olemassa olevalle lähivirkistysalueelle Rantakujan yhteyteen. Lisäksi urheilu- ja virkistyspalvelujen alue on poistettu ja alue on yhdistetty lähivirkistysalueeseen.